PL | UA

Statut Fundacji Rodu Szeptyckich
ROZDZIAŁ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Fundacja pod nazwą „Fundacja Rodu Szeptyckich” zwana dalej Fundacją ustanowiona przez Macieja i Katarzynę Szeptyckich, aktem notarialnym sporządzonym w dniu 13.10.2006 r. przed notariuszem Ewą Mroczek, prowadzącej Kancelarię w Warszawie, za numerem repertorium A Nr 21660/2006, działa na podstawie przepisów ustawy z 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz.U. z 1991 r. nr 46, poz. 201, z p.zm.) oraz niniejszego statutu.


§ 2

Fundacja posiada osobowość prawną.


§ 3

Fundacja zostaje powołana na czas nieoznaczony.


§ 4

Siedzibą Fundacji jest m.st. Warszawa.


§ 5

Ministrem właściwym ze względu na cel Fundacji jest minister właściwy do spraw kultury i dziedzictwa narodowego.


§ 6

Dla realizacji celów Fundacji może prowadzić działalność na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.


§ 7

Fundacja może tworzyć oddziały i filie.


§ 8

Fundacja używa pieczęci okrągłej z napisem w otoku: „Fundacja Rodu Szeptyckich”


§ 9

Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je, wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji.ROZDZIAŁ 2

CELE I ZASADY DZIAŁANIA FUNDACJI


§ 10

Celem Fundacji jest:

1.    ochrona narodowego dziedzictwa kulturowego związanego z historią rodu Szeptyckich,

2.    prowadzenie działalności edukacyjnej i kulturalnej w środowisku wiejskim,

3.    działanie na rzecz poprawy życia społeczności wiejskiej, a w szczególności:

- wspieranie działań przyczyniających się do tworzenia Rodzinnych Domów Dziecka,

- wspieranie działań przyczyniających się do tworzenia Domów Seniora

- wspierania działań przyczyniających się do rozwoju gospodarczego terenów wiejskich

- rewitalizacja majątku pozostałego po Państwowych Gospodarstwach Rolnych, Państwowych Gospodarstwach Rybackich, Państwowych Ośrodków Hodowli Zarodowej i innych podobnych podmiotach,

4.    działania na rzecz ochrony środowiska naturalnego i rozwoju krajoznawstwa

5.    integracja i ułatwianie kontaktów pomiędzy społecznością ukraińską a społecznością polską

6.    pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą


§ 11

1. Fundacja prowadzi swoją działalność statutową poprzez:

1)    odbudowę i ochronę obiektów zabytkowych będących historycznymi siedzibami rodu Szeptyckich w granicach Rzeczpospolitej Polskiej, w szczególności w miejscowościach Łaszczów i Łabunie w woj. Lubelskim, a także poza granicami RP

2)    wspieranie inicjatyw oświatowych, oświatowo-wychowawczych, społecznych, kulturalnych oraz naukowych, prowadzonych na rzecz pojednania narodów polskiego i ukraińskiego oraz współpracy obu krajów i narodów, a także rozwoju społeczeństwa obywatelskiego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i Ukrainy.

3)    współpracę z jednostkami samorządu terytorialnego i podmiotami państwowymi

4)    organizowanie i finansowanie:

a)    Rodzinnych Domów Dziecka

b)    Domów Seniora

c)    konferencji, zjazdów i seminariów popularyzatorskich

d)    konkursów na prace naukowe, programy kształceniowe, informacyjnej i projekty społeczne lub gospodarcze,

5)    finansowanie stypendiów dla uzdolnionej młodzieży,

6)    gromadzenie, archiwizację i publikację materiałów o znaczeniu historycznych dotyczących rodu Szeptyckich i innych rodzin z nią skoligaconych,

7)    inicjowanie działań na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego ziemiaństwa

8)    przekazywanie darowizn pieniężnych i rzeczowych, a także podejmowanie innych działań na rzecz osób i podmiotów poszkodowanych, potrzebujących, oraz osób, podmiotów i jednostek działających na rzecz ofiar katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą

2. Dla osiągnięcia swego celu Fundacja może wspierać działalność innych instytucji i organizacji, także poza granicami RP, jeśli działalność jest zbieżna z celami Fundacji.

3. Fundacja współpracuje z innymi instytucjami i organizacjami pozarządowymi, także poza granicami RP, działającymi w zakresie zbieżnym z celami Fundacji oraz osobami fizycznymi wykazującymi zainteresowanie urzeczywistnianiem celów Fundacji.ROZDZIAŁ 3

MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI


§ 12

Majątek początkowy Fundacji stanowi Fundusz Założycielski w kwocie pieniężnej 11.000 zł wymieniony w akcie notarialnym jej ustanowienia.


§ 13

Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swym majątkiem.


§ 14

Dochody Fundacji pochodzą z:

1)    darowizn, spadków, zapisów,

2)    subwencji osób prawnych,

3)    dochodów ze zbiórek i imprez publicznych, po uzyskaniu stosownego zezwolenia,

4)    dochodów z majątku nieruchomego i ruchomego,

5)    funduszy Unii Europejskiej,

6)    dochodów z działalności gospodarczej,

7)    udziałów lub akcji w spółkach prawa handlowego,

8)    innych praw majątkowych.


§ 15

Dochody z dotacji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację wszystkich celów Fundacji, jeżeli ofiarodawcy nie postanowili inaczej.


§ 16

W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.


§ 17

Osoby fizyczne i prawne, które dokonują na rzecz Fundacji darowizny lub dotacji (jednorazowej lub łącznej) w wysokości co najmniej 10.000 (dziesięć  tysięcy) złotych - lub gdy idzie o osoby zagraniczne 3.000 (trzy tysiące)  USD - uzyskują tytuł Donatora Fundacji, jeżeli wyrażą takie życzenie.


§ 18

Tytuł Donatora Fundacji ma charakter osobisty.ROZDZIAŁ 4

ORGANY FUNDACJI, UPRAWNIENIA FUNDATORÓW 


§ 19

Organami Fundacji są: Zarząd Fundacji i Rada Fundacji.


§ 20


1.    Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem, składa się z jednego do trzech członków Zarządu, w tym Prezesa i do dwóch Wiceprezesów Zarządu

2.    Prezes Zarządu jest powoływany przez Fundatorów na czas nieokreślony.

3.    Wiceprezesi Zarządu są powoływani przez Radę Fundacji na czas nieokreślony, z tym że pierwszego Wiceprezesa (Wiceprezesów) powołują Fundatorzy.

4.    Członkostwo Zarządu ustaje z chwilą odwołania bądź śmierci członka Zarządu.

5.    Odwołanie członka Zarządu przez Fundatorów albo Radę, odpowiednio do trybu powołania, następuje w przypadku:

- złożenia rezygnacji,

- podjęcia pracy, której charakter uniemożliwia należyte wykonywanie funkcji członka Zarządu,

- choroby, ułomności lub utraty sił - powodujących trwałą niezdolność do sprawowania funkcji członka Zarządu,

- niepełnienia obowiązków członka Zarządu przez okres dłuższy niż rok,

- istotnego naruszenia postanowień Statutu.

6.    Fundator może zostać członkiem Zarządu Fundacji.

§ 21

Pracami Zarządu kieruje Prezes.§ 22

Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.


§ 23

Zarząd działa według regulaminu zatwierdzonego przez Radę Fundacji.


§ 24

Zarząd Fundacji:

1) reprezentuje ją na zewnątrz,

2) opracowuje roczne i wieloletnie plany jej działania,

3) sporządza sprawozdania z działalności Fundacji,

4) sprawuje zarząd jej majątkiem,

5) przyjmuje subwencje, darowizny, spadki i zapisy,

6) kieruje bieżącą działalnością Fundacji, odpowiada za realizację jej celów statutowych.


§ 25

Oświadczenie woli w imieniu Fundacji składają: Prezes Zarządu samodzielnie lub dwaj inni członkowie Zarządu łącznie.


§ 26

Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, przy czym do ważności uchwał wymagana jest obecność co najmniej połowy jego członków, w tym Prezesa. Uchwały Zarządu  mogą być podejmowane także w formie głosowania pisemnego  lub w drodze elektronicznej,  o ile wszyscy członkowie Zarządu wyrażą zgodę na te formę głosowania.


§ 27

Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na sześć miesięcy.


§ 28

Członkowie Zarządu mogą pozostawać z Fundacją w stosunku pracy.


§ 29

Zarząd Fundacji podejmuje wszystkie decyzje dotyczące działalności Fundacji niezastrzeżone dla Rady i Fundatorów.


§ 30

1.    Rada jest organem kontroli wewnętrznej Fundacji

2.    Rada Fundacji składa się z dwóch do siedmiu członków w tym Przewodniczącego Rady i do sześciu Członków Rady

3.    Przewodniczącego i Członków Rady powołują jednogłośnie Fundatorzy na czas nieokreślony

4.    Fundator w chwili powstania Fundacji powołuje w skład Rady Fundacji na czas nieokreślony następujące osoby:

- Aleksandra Szeptyckiego na Przewodniczącego Rady,

- Marię Wasielewską na Członka Rady,

- Teresę Gubrynowicz  na Członka Rady

5.    Członkostwo w Radzie Fundacji wygasa:

- na skutek śmierci

- złożenia rezygnacji

- choroby, ułomności lub utraty sił - powodujących trwałą niezdolność do sprawowania funkcji członka Rady,

- niepełnienia obowiązków członka Rady przez okres dłuższy niż rok,

- istotnego naruszenia postanowień Statutu.


§ 31

1. Do kompetencji  Rady  Fundacji należy:

1) występowanie z wnioskami dotyczącymi działalności Fundacji,

2) zatwierdzanie rocznych i wieloletnich programów działalności Fundacji,

3) rozpatrywanie rocznych sprawozdań Zarządu,

4) ustalanie wysokości wynagrodzeń dla członków Zarządu.

5) podejmowanie uchwał w sprawach określonych w §§ 20, 23, 29, 32, 36, 39 i 41.


2. Rada podejmuje uchwały przy obecności co najmniej połowy Członków Rady. Uchwały zapadają bezwzględną większością głosów, chyba że postanowienia niniejszego statutu stanowią inaczej. W razie równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady.

3. Uchwały Rady mogą być podejmowane także w formie głosowania pisemnego lub w drodze elektronicznej , o ile wszyscy członkowie Rady wyrażą zgodę na te formę głosowania. Z głosowania pisemnego i elektronicznego wyłączone jest zatwierdzanie sprawozdań i programów działalności Fundacji, udzielania absolutorium oraz decydowanie w sprawach osobowych.

4. Umowy z członkami Zarządu podpisuje Przewodniczący Rady Fundacji.

5. Rada działa według uchwalonego przez siebie regulaminu, zatwierdzonego przez Fundatorów.


§ 32

1.    Fundatorzy mogą - w razie choroby, ułomności lub utraty sił powodujących niezdolność do sprawowania swych funkcji – wskazać osobę (osoby), która wykonywać będzie uprawnienia Fundatora wynikające  z postanowień nin. statutu

2.    W przypadku, gdy :

a) nie doszło do realizacji  przez Fundatorów  postanowień ust.1,

b) Fundatorzy z jakichkolwiek przyczyn nie mogą trwale wykonywać swych uprawnień wynikających z postanowień nin. statutu,

- Rada  jednomyślną uchwałą wszystkich swych członków wskaże osobę (osoby), która  będzie wykonywać statutowe uprawnienia FundatorówROZDZIAŁ 5

DZIAŁALNOŚĆ  GOSPODARCZA


§ 33

Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą polegającą na świadczeniu usług i działalności handlowej w następującym zakresie:

a)    Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z)
b)    Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja (PKD 70.21.Z)
c)    Kierowanie podstawowymi rodzajami działalności publicznej (PKD 84.11.Z)
d)    Działalność wydawnicza (PKD 58.11.Z),
e)    Działalność obiektów kulturalnych (PKD 90.04.Z),
f)    Hotele i podobne obiekty zakwaterowania (PKD 55.10.Z)
g)    Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania (PKD 55.20.Z)
h)    Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne (PKD 56.10.A)
i)    Przygotowywanie i podawanie napojów  (PKD 56.30.Z)
j)    Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering) (PKD 56.21.Z)
k)    Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 85.59.B),
l)    Działalność organizatorów turystyki (PKD 79.12.Z)
m)    Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych (PKD 87.30.Z)
n)    Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni (PKD 81.30.Z)
o)    Łowiectwo i pozyskiwanie zwierząt łownych, włączając działalność usługową (PKD 01.70.Z)
p)    Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna (PKD 93.29.Z)
q)    Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej nie sklasyfikowana (PKD 96.09.Z)
r)    Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu na otwartych polach (PKD 01.11.Z)
s)    Uprawa warzyw, włączając melony oraz uprawa roślin korzeniowych i roślin bulwiastych (PKD 01.13.Z)
t)    Uprawa roślin włóknistych (PKD 01.16.Z)
u)    Pozostałe uprawy rolne inne niż wieloletnie (PKD 01.19.Z)
v)    Uprawa drzew i krzewów owocowych ziarnkowych i pestkowych (PKD 01.24.Z)
w)    Uprawa pozostałych drzew i krzewów owocowych oraz orzechów (PKD 01.25.Z)
x)    Rozmnażanie roślin (PKD 01.30.Z)
y)    Chów i hodowla bydła mlecznego (PKD 01.41.Z)
z)    Chów i hodowla pozostałego bydła i bawołów (PKD 01.42.Z)
aa)    Chów i hodowla owiec i kóz (PKD 01.45.Z)
bb)    Chów i hodowla świń (PKD 01.46.Z)
cc)    Chów i hodowla drobiu (01.47.Z)
dd)    Chów i hodowla pozostałych zwierząt (PKD 01.49.Z)
ee)    Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana) (PKD 01.50.Z)
ff)    Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną (PKD 01.61.Z)
gg)    Działalność usługowa wspomagająca chów i hodowlę zwierząt gospodarskich (PKD 01.62.Z)
hh)    Działalność usługowa następująca po zbiorach (PKD 01.63.Z)
ii)    Obróbka nasion dla celów rozmnażania roślin (PKD 01.64.Z)
jj)    Łowiectwo i pozyskiwanie zwierząt łownych, włączając działalność usługową (PKD 01.70.Z)
kk)    Rybołówstwo w wodach śródlądowych (PKD 03.12.Z)
ll)    Chów i hodowla ryb oraz pozostałych organizmów wodnych w wodach śródlądowych (PKD 03.22.Z)
mm)    Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z)
nn)    Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD 68.10.Z)


§ 34

Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i ewidencję księgową zgodnie z obowiązującymi przepisami.ROZDZIAŁ 6

ZMIANA STATUTU


§ 35

Zmiana statutu może dotyczyć zmiany celu Fundacji.


§ 36

Decyzje w kwestii zmiany statutu podejmują Fundatorzy jednogłośnie, po zasięgnięciu opinii Rady Fundacji.ROZDZIAŁ 7

POSTANOWIENIA KOŃCOWE


§ 37

Dla efektywnego urzeczywistniania swoich celów Fundacja może połączyć się z inną fundacją.


§ 38

Połączenie Fundacji nie może nastąpić, jeśli w jego wyniku mógłby zmienić się cel Fundacji.


§ 39

Decyzję o połączeniu podejmują Fundatorzy jednogłośnie, po zasięgnięciu opinii Rady Fundacji.


§ 40

Fundacja ulega likwidacji w razie wyczerpania się jej środków i majątku. Majątek pozostały po likwidacji Fundacji przeznacza się  jednostkom samorządu terytorialnego, na terenie których znajdują się obiekty zabytkowe  będące historycznymi siedzibami rodu Szeptyckich, na realizację celów określonych w § 10.


§ 41

Decyzję o likwidacji Fundacji oraz powołaniu likwidatora (likwidatorów) podejmują Fundatorzy jednogłośnie, po zasięgnięciu opinii Rady Fundacji


§ 42

Fundacja składa właściwemu ministrowi sprawozdanie ze swej działalności za rok ubiegły zgodnie z obowiązującym przepisami.


§ 43

Statut wchodzi w życie z podpisania i podlega rejestracji przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy.


Fundatorzy